Peter Hausken

Kristianiasvingen 36

0782 Oslo

 

Oslo, 11. mars 1999

 

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

Barne og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep,

0030 Oslo

 

Vedrørende navnelovgivning

Blant de yngre generasjoner har det blitt vanlig at barna får både mors og fars etternavn.

Dagens navnelovgivning er etter mitt syn til hinder for at denne navnetradisjonen kan utvikles på en fornuftig måte. Jeg har et forslag som jeg mener kan gi en mer ryddig ordning, tilpasset dagens praksis og ber departementet vurdere dette.

 

Navneforvirring

Den gamle tradisjonen med at mannens etternavn også ble kvinnens etternavn ved ekteskap, er langt på vei forlatt i Norge. Svært mange kvinner beholder sitt eget etternavn når de gifter seg. Og svært få menn bytter til kvinnens etternavn.

 

At to ektefeller har ulike etternavn fører ikke til annet enn at man ikke har et felles navn på familien. I og med at de fleste bruker fornavn er ikke det noe stort problem.

 

Vanskelighetene oppstår i det ekteparet får barn. Hvilket etternavn skal barnet ha? Mange har valgt å gi barna begge foreldrenes etternavn. I henhold til lovverket har barnet fått ett etternavn som mellomnavn og ett som etternavn.

 

Astrid Berg gifter seg med Lars Skog og barna heter Sverre Berg Skog og Anne Berg Skog. Foreldrene derimot kan ikke bruke samme mellom- og etternavn som barna. Kvinnen kan kalle seg Astrid Berg Skog, men mannen kan ikke bruke Lars Berg Skog. Årsaken er norsk lov som definerer Berg som mellomnavn og hun kan gjøre sitt eget etternavn til mellomnavn, men han kan ikke ta ektefellens etternavn som mellomnavn.

 

Hva vil skje når Sverre Berg Skog gifter seg med Karine Holm Ås? Skal barna hete Holm Ås Berg Skog? Eller Ås Skog?

 

For å skape et system som kan gi en entydig bruk av etternavn som også like behandler kjønnene vil vi foreslå en endring i navnelovgivningen.

 

I stedet for kun ett etternavn innføres et system med to etternavn. Det første etternavnet er kvinnens og det andre er mannens.

 

Barna får kvinneetternavnet fra mor og mannsetternavnet fra far. En jente beholder sitt kvinneetternavn hele livet og tar ektemannens mannsetternavn som sitt mannsetternavn når hun gifter seg. Tilsvarende vil en gutt beholde sitt mannsetternavn hele liver, men ta sin kones kvinneetternavn når han gifter seg.

 

Før ekteskap

Sverre Berg Skog

Karine Holm Ås

Etter ekteskap

Sverre Holm Skog

Karine Holm Skog

 

Før ekteskap

 

Ola Holm Skog

 

Inger Hjort Olsen

Etter ekteskap

Ola Hjort Skog

Inger Hjort Skog

 

Før ekteskap

 

Ivar Solberg Li

 

Kari Holm Skog

Etter ekteskap

Ivar Holm Li

Kari Holm Li

 

 

Barna får samme etternavn som sine foreldre og hele familien har ett felles navn bestående av to etternavn.

 

                       

Slektsnavn vil i et slikt system være likestilt mellom kjønnene. Det blir et kvinneslektsnavn og et mannsslektsnavn som kan følges gjennom generasjonene.

 

Prinsippet er at man kun bytter navn ved inngåelse av ekteskap. Barn får mors og fars etternavn uavhengig av deres sivilstatus. Dersom faren er ukjent kan begge morens navn brukes.

 

Ved skilsmisse bør partene kunne velge om de vil beholde navnet til eks. ektefellen, eller ta tilbake etternavnet de hadde som ugifte. Når et nytt ekteskap inngås byttes navn uavhengig av om man har vært gift før eller ikke. Barnas etternavn berøres ikke av skilsmisse og eventuelt nytt ekteskap.

 

I og med at dagens praksis er svært variert, bør et slikt system innføres gradvis. Ektefeller som kun bruker hans etternavn kan velge å ta inn hennes pikenavn som familiens kvinneetternavn eller la det være som det er. Tilsvarende for ugifte.

 

Siden de fleste etternavn er arvet på mannssiden bør kvinnene gis anledning til å gå bakover i slekten og ta i bruk etternavn som de etter dette systemet kunne hatt som kvinneetternavn.

 

De som i dag har flere "etternavn" enten i form av mellomnavn som opprinnelig er etternavn, eller flere etternavn bundet sammen med bindestrek, bør få anledning til å velge hvordan de ønsker å bruke disse.

 

Et slikt system vil gjøre det lettere å få være alene om navnet.

 

I og med at både kvinner og menn får hvert sitt etternavn de beholder hele livet vil det være praktisk å føre opp det kjønnsbestemte etternavnet i telefonkatalogen.

 

 

Fullt navn

Forkortelse

Alfabetisk på etternavn

Før ekteskap

Karine Holm Ås

Karine Holm Å.

Holm Å, Karine

Etter ekteskap

Karine Holm Skog

Karine Holm S.

Holm S, Karine

 

Før ekteskap

 

Sverre Berg Skog

 

Sverre B. Skog

 

Skog, Sverre B.

Etter ekteskap

Sverre Holm Skog

Sverre H. Skog

Skog, Sverre H.

 

 

Mange land i Sør-Amerika og Spania har et tilsvarende system med to etternavn. Der tas det imidlertid ikke videre hensyn til kvinnesiden.

 

Et navnesystem som dette er en mindre tilpasning av lovverket som gjøre navnevalget enklere for de yngre og de framtidige generasjoner.

 

 

 

 

Peter Hausken